Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 
   
 
รายละเอียด  

รายละเอียด1     รายละเอียด2

 
   
 
   

เข้าสู่เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 
   
 

จุลสารออนไลน์ฉบับก่อนหน้า

 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม  
   
 1-การรับนักเรียน  
 2-การขอย้ายเข้าเรียน  
 3-การขอย้ายออกนักเรียน  
 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน  
 5-การขอลาออก  
 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน  
 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา  
 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่  


 

 

 คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

 

คุณครูท่านใด หรือกลุ่มงานใด ที่ต้องการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถส่งไฟล์ข้อมูลและรูปภาพมาได้ที่
ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ทาง e-mail นี้ kru.setthawat@gmail.com หรือนำไฟล์ข้อมูลส่งได้ด้วยตนเอง

 

.....ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์

 

 

 

 

 
 
 
   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒